ÚČTOVNÍCVO

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v sídle našej spoločnosti alebo u zákazníka. Mesačné reporty podľa potreby od štandardných výkazov až po klientom definované zostavy.

Telefonická podpora a konzultácie.

Podvojné účtovníctvo

 • Hlavná kniha – systematický zápis účtovných prípadov
 • Účtovný denník – chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Súhrnný výkaz k DPH
 • Evidencia majetku
 • Interné doklady
 • Kniha jázd
 • Priznanie DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Ročná účtovná závierka – zostavenie účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Daňové priznanie k dani z príjmov.

Jednoduché účtovníctvo

 • Peňažný denník – chronologický zápis všetkých položiek
 • Evidencia dodávateľských faktúr
 • Evidencia odberateľských faktúr
 • Evidencia DPH
 • Evidencia majetku
 • Kniha jázd
 • Kniha sociálneho fondu
 • Priznanie dani DPH k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu
 • Ročná účtovná závierka
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb

Spracovanie miezd

Kompletné spracovanie personalistiky a mzdovej agendy (výplatné listiny, mzdové listy, odvody…) pre spoločnosti.

 • Spracovanie miezd zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, ako aj osôb mimo evidenčného stavu (dohody o vykonaní práce) na základe dodaných podkladov (platové náležitosti, dochádzka, dovolenka, PN a pod.)
 • Spracovanie podkladov a následne výkazov odvodov poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Prihlasovanie, odhlasovanie zamestnancov v Sociálnej/zdravotnej poisťovni
 • Spracovanie potvrdenia o príjme pracovníkov o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Vedenie mzdovej agendy pracovníkov (mzdový list, evidenčný list, sledovanie dovoleniek, PN a návštev lekára)
 • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Vyhotovenie zápočtových listov
 • Spracovanie štvrťročných a ročných výkazov pre daňový úrad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Spracovanie príslušných štatistických výkazov pre ŠÚSR
 • Zúčastňovanie sa preverovania správnosti spracovania a vedenia mzdovej agendy orgánmi štátnej správy, orgánmi zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
 • Upozorňovanie na zmeny platných predpisov vo vzťahu k povinnostiam
 • Ostatné úkony súvisiace so spracovaním mzdovej a personálnej agendy

Ďalšie služby

 • Vypracovanie podkladov pre bankové úvery
 • Vypracovanie finančných analýz
 • Daňové poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo
 • Ekonomické poradenstvo
 • Sprostredkovanie auditu

S nami nestratíte prehľad o aktuálnom stave vášho účtovníctva. Doklady spracúvame priebežne.